[TRANSLATED]: Lucien van der Walt, 2001, “Phansi i-GEAR phansi!,” ‘Zabalaza’

Lucien van der Walt, 2001, “Phansi i-GEAR phansi!,” Zabalaza: A Journal of Southern African Revolutionary Anarchism, number 1, p. 2.  

pdflogosmallPDF HERE

Mumso oke fokotse tshebediso ya tjhelete. Gear e re mmuso o sebedisa tjhelete e ngata mme e tshwanela ho fokotsa batho ba sebeletsang mmuso, hore o tle o kgone ho lefella dithoto bophelo bo botle le ditshebeletso tsa setjhaba.
♦ Dithoto tsa mmuso tse kang dikampani ya ESKOM di tshwanela ke rekisetsa bo rakgwebo. Dikamampani tsena di tshwanetse ho tsamiswa ka tsela ya ho etsa phaeelo e ngata, mme di rekesitswe dikampani tsa poraefete ha ho kgoneha.
♦ Molao wa thekiso le tshebedisong ya tjhelete: hore e tse phaeelo.
♦ Hona le hore dikampani di kwalwe ka mokgwa wa molao, kapa ka tsela ya ho tlwaileileng ya kgwebo hotswa ho bareki le tse ding. Dikampani tsena di kgana ho rekisa ka ntle ho naha hore di etse phaeelo e ngata.
♦ Pebofatso ya tshebesono le basebetsi, ho bolela hore bahiri ba tla kgona ho hira batho, le ho tebela ha bobebe, hape ba kgona ho lefa basebetsi ka ho fapana le ho basebetsi ba sebetse dihora tse ngata .
♦ MMumso o ile wa hohelwa ke molao ona hore otla thusa setjhaba ka poloko ya tjhelete le ka ntle ditjhabeng.
GEAR e bonahetse hore melao ena ya bona ha eno sebetsa ho hang ha holo ho basebetsi ka kakaretso.
♦ Ho se ha lahlehi mesebetsi e fetang halofo ya milione haesale ho ka selemo sa 1994, le dipolokelo tsa ditjhelete di theohile haholo.
♦ Dikampani tse kang tsa Textile le Autmobiles di tobane le tlhodisano e tliswang ke ditswa ntle tse theko e tlase, ntho e tlisang tahlehelo ya masebetsi ka hare ho naha.
♦ Ditshebediso tsa dithjelete di fokoditswe haholo dithsebeletsong tsa setjhaba, mme sena se ama haholo basebetsi le bahloki. Basebetsi ba jwalo ka matitjhere le baoki ba a fokotswa, depentjhele le tsona d a fokotswa manane a matlo a emiswa , le dipetlele dia kwalwa.
♦ Ditekanyetso tsa mmuso o bohareng le unibesity di kgaotswe, ntho e lebisang ho qaleho ya lenane la iGoli 2002 le Wits 2001.
♦ Dikampani tsa mmuso le dintho tse kang motlakase le metsi tse tsamaiswa ka hore di etse phaeelo, ho bokelletsa ditshenyehelo tse100% di a rekiswa, batho ba lahlehelwa ke mesebetsi, le ditefello di a nyohola.

GEAR hae efe basebetsi letho. GEAR e ka mora tsamaiso ya thekiso ya dithoto tsa mmuso. Kamorao ha GEAR ho eme barui, beng ba dikampani tse kgolo le batsamaisi ba nnete ba naha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s